Tre udvalg er sammensat – og opgaverne fordelt

20-09-17 Esben Ørberg 0 comment

Umiddelbart før sommerferien konstituerede Foreningens landsstyrelse sig med forretningsudvalg (FU), uddannelsesudvalg og jubilæumsudvalg – samt en række fonde og bestyrelser. Herunder kan du se, hvem der nu sidder i hvilken repræsentation – og udvalgenes forretningsorden og opgaver beskrives.

 

Foreningen NORDENs Forretningsudvalg / Forretningsorden

 

  1. Forretningsudvalget varetager assisteret af Landskontoret de daglige forretninger med ansvar

over for Landsstyrelsen.

 

  1. Formanden leder møderne. I tilfælde hvor formanden har forfald, bliver mødet ledet af

næstformanden.

 

  1. Der afholdes møde i forretningsudvalget mindst fire gange årligt samt når landsformanden eller

mindst to medlemmer af forretningsudvalget ønsker det.

 

  1. Dagsorden med tilhørende bilag samt eventuelle indstillinger udsendes mindst otte dage før

afholdelsen af forretningsudvalgsmødet.

 

  1. Dagsordenen skal hver gang indeholde punkter som løbende sager, FNF og økonomi. Til

økonomipunktet vedlægges kvartalsvise budgetopfølgninger med oplysning om foreningens

likviditet. Forretningsudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af regnskab og budgetter.

Forretningsudvalget følger foreningens økonomi herunder at projekter gennemføres i henhold til de

indgåede aftaler.

 

  1. Generalsekretæren er sekretær for forretningsudvalget.

 

  1. Det tilstræbes at beslutningsreferatet indenfor 14 dage lægges på foreningens hjemmeside.

Forretningsudvalget får referatet til gennemsyn en uge, hvorefter det – i fald der ikke er

kommentarer – lægges på foreningens hjemmeside.

 

  1. Ved eventuel stemmelighed ved afstemninger i forretningsudvalget er mødelederens stemme

udslagsgivende. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når et flertal af forretningsudvalgets

medlemmer er til stede, når beslutningerne træffes.

 

  1. Forretningsudvalget kan indstille til landsstyrelsen at nedsætte arbejdsudvalg og indkalde særligt

sagkyndige personer i forbindelse med bestemte sager på dagsordenen. Særligt sagkyndige kan kun

deltage i behandlingen af de(t) relevante punkt(er) på dagsordenen.

 

  1. I forbindelse med deltagelse i Forretningsudvalgsmøder dækkes transportomkostninger. I

udgangspunktet dækkes transportomkostninger med op til 2. klasse tog samt pladsbillet. Hvis helt

særlige forhold taler for det, kan der efter forudgående individuel vurdering, dækkes

transportudgifter til anden transportform. Ved kørsel i egen bil dog kun hvad der svarer til statens

laveste takst. Hvis et møde aflyses, så rabatterede billetter ikke kan refunderes, refunderer

landsforeningen indkøbte billetter.

 

Medlemmer: Mogens Jensen (landsformand), Marion Pedersen (næstformand), Aage

Augustinus, Birte Fangel, Bent Jensen, Susanne Prip Madsen og Merete Riber.

 

Foreningen NORDENs Uddannelsesudvalg / Kommissorie

 

Foreningen NORDENs Uddannelsesudvalgs opgave er at sikre og udbygge kontakten til

nuværende og fremtidige skole- og biblioteksmedlemmer. Udvalget skal sikre, at lokalafdelingerne

i højere grad involveres i Den Nordiske Biblioteksuge. Udvalget foretager en lovovervågning som

sikrer, at Foreningen NORDEN kan afgive høringssvar, når der fremsættes lovforslag, som har

betydning for de nordiske elementer i dansk lovgivning inden for skole- og biblioteksområdet.

Udvalget skal undersøge samarbejdsmulighederne med lærerseminarierne og projekt Sprogpiloter

med henblik på at kunne understøtte hinanden i at nordiske tekster og det nordisk sprog bliver et

naturligt element i undervisningen. Udvalget skal følge udviklingen i nordiske lærerudvekslinger og

venskabsskoleklasser og komme med forslag til hvordan området kan udbygges.

 

Foreningen modtager et beløb fra Undervisningsministeriet og har fået i opdrag at iværksætte de

forpligtelser Undervisningsministeriet har påtaget sig i forbindelse med indgåelsen af de nordiske

aftaler på undervisningsområdet samt de nordiske forpligtelser, der lå og fortsat ligger i

Folkeskoleloven. Arbejdet har to primære formål: dels at sikre en høj grad af udveksling af

skoleklasser mellem Danmark og de andre nordiske lande for derigennem at forbedre de danske

elevers kendskab til de skandinaviske sprog og nordiske forhold, dels at give lærere vejledning i

nutidige pædagogiske muligheder ved undervisningen i skandinaviske sprog og nordiske forhold.

Af Helsingforsaftalen fremgår regeringsaftalerne på det nordiske kulturområde. Aftalerne om

undervisningsområdet fremgår under Kulturelt Samarbejde Artikel 8: ”Undervisningen och

utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i lämplig omfattning innefatta undervisning om

språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska länderna, inbegripet Färöarna,

Grönland och Åland. ” I overensstemmelse hermed står der i bestemmelserne om undervisningen i

folkeskolen under formålet med faget Dansk: ”at undervisningen skal give eleverne adgang til det

nordiske sprog- og kulturfællesskab” Blandt kundskabs- og færdighedsområderne nævnes: ”at

undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle færdighed i at lytte til og læse norsk og

svensk med forståelse”. Foreningen NORDEN bistår med at udfylde disse rammer.

 

Uddannelsesudvalget har, ud over skoleopgaven, også opgaven med den nordiske biblioteksuge,

de sprogopgaver, der tidligere lå i Sprogudvalget, samt det kulturelle samarbejde.

Udvalget sammensættes med en person fra forretningsudvalget, en eller flere lærere, en eller flere

bibliotekarer samt Foreningen NORDENs repræsentant i Dansk Sprognævn. Udvalget betjenes af

landskontorets skolemedarbejder.

 

Medlemmer: Merete Riber (formand), Lisbeth Bjørn Hansen, Bodil Porsbjerg og Marion

Pedersen er tilknyttet udvalget, da hun sidder i Dansk Sprognævn, som Foreningen

NORDENs repræsentant.

 

Foreningen NORDENs Jubilæumsudvalg / Kommissorium

 

Der nedsættes et jubilæumsudvalg – men med fokus på det idepolitiske. Foreningen NORDEN

bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet i Danmark, Sverige og Norge 5 måneder

efter afslutningen af 1. verdenskrig, som en fredsbevægelse. Foreningerne NORDEN blev to gange

indstillet til Nobels Fredspris, for foreningernes arbejde for at skabe internationale relationer, der

kunne modvirke krig og ufred. Vi foreslår, at vi med udgangspunkt i jubilæet markere os, som en

forening, der har rødder i fortiden, men også bud på nutiden og fremtiden. Et udvalg, der suppleret

med gode folk udefra, kan igangsætte en idepolitisk og fremadrettet debat, hvor vi ønsker at

inddrage alle foreningens led. Enkeltmedlemmer, lokalafdelinger og kredse skal være med til at

give deres bud på fremtiden. Så vil vi samle alle de gode ideer, og på 100-året fremlægge et

omfattende og visionært program om fremtidens nordiske arbejde. Grundforudsætningen er allerede

klar: det skal fortsat bygge på folkelighed. Et samarbejde, der er rodfæstet. Et samarbejde med bred

folkelig appel. Men ud fra den forudsætning, kan alt komme i spil. Vi skal markere 100-års jubilæet

 

 

 

kulturelt og idepolitisk. Vi skal have en fest og invitere gode venner af foreningen med til festen. Vi

skal vise, at NORDEN er for alle. Kendte og ukendte, unge og gamle.

 

Tidshorisont: Udvalget nedsættes på det konstituerende landsstyrelsesmøde den 11. juni 2016.

Udvalget skal arbejde frem til og med 2019 og skal på repræsentantskabsmødet maj 2017

fremlægge en overordnet plan for forberedelsen, inddragelsen og gennemførelsen af

jubilæumsaktiviteterne.

 

Medlemmer: Mogens Jensen (formand), Marion Pedersen, Line Barfod, Lars Barfoed, Svend

Tychsen og formanden for Foreningen NORDENs Ungdom.

 

Øvrige konstitueringer

 

Fonde

 

I Kulturfonden for Danmark og Finland er Foreningen NORDEN repræsenteret af Birte Fangel

med Bent Jensen som suppleant.

 

I Fondet for dansk-islandsk Samarbejde er Foreningen NORDEN repræsenteret af Aage

Augustinus med Susanne Prip Madsen som suppleant.

 

I Fondet for dansk-svensk Samarbejde er Foreningen NORDEN repræsenteret af Jakob Lund

med Hanne Ekstrand som suppleant.

 

Femte Maj-Fonden. Denne fond, hjemmehørende i Göteborg, uddeler stipendier hvert andet år til

unge danske, som under kortere ophold i Sverige ønsker at studere svensk kultur samt svensk

samfunds- og næringsliv. I fondsstyrelsen er Foreningen NORDEN repræsenteret af Peter Jon

Larsen med Merete Riber som suppleant.

 

I Baltic Sea NGO Network Denmark sidder Susanne Prip Madsen med for Foreningen

NORDEN, idet landsstyrelsen har bedt Foreningen NORDEN/København om at repræsentere

foreningen i denne sammenhæng.

 

FNU: Her sidder Susanne Prip Madsen, som foreningens observatør.da_DKDanish