Foreningen NORDENs struktur og vedtægter

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og udgøres af delegerede fra hver lokalafdeling og støtte-virksomhed. Det årlige møde holdes i maj/juni med deltagelse af ca. 100 personer.

Stemmeret har hver lokalafdeling, landsstyrelsens medlemmer, hver kreds, samt et antal af de støttende medlemmer. Ud over delegerede med stemmeret kan alle medlemmer deltage. Generelt gælder det, at der kun kan afgives stemme ved personligt fremmøde.

Forretningsudvalget

Det er også vedtægtsbestemt, at foreningen skal have et forretningsudvalg.

Forretningsudvalget varetager – assisteret af landskontoret – de daglige forretninger under ansvar over for landsstyrelsen.

Forretningsudvalget – herunder næstformanden – vælges for et år ad gangen af og blandt landsstyrelsens medlemmer. Forretningsudvalget består ud over landsformanden af seks medlemmer, hvoraf de fire skal vælges blandt de kredsvalgte landsstyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges blandt de kredsvalgte landsstyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Referat af Forretningsudvalgets møder tilgår via foreningens hjemmeside lokalafdelingerne samt de samarbejdende og støttende medlemmer til orientering.

Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens øverste politisk ansvarlige organ og består af ca. 40 personer, der er valgt af repræsentantskabet og kredsene. Foreningen NORDENs Ungdom (FNU) har ret til en observatør.

Landsstyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, udtaler sig om nordiske samfundsemner, følger op på repræsentantskabets beslutninger, sikrer, at de udføres, og har mandat til selvstændige initiativer.

Landsstyrelsen konstituerer sig med udvalg: Forretningsudvalget (syv medlemmer), som – assisteret af landskontoret – varetager de daglige forretninger, samt de udvalg landsstyrelsen ønsker til at behandle og komme med indstillinger på centrale dele af foreningens virksomhed.

Landsstyrelsen er sammensat af de af kredsene valgte medlemmer, samt indtil 10 af repræsentantskabet direkte valgte medlemmer. Den af repræsentantskabet valgte landsformand har naturligvis også sæde i landsstyrelsen.

Referat af Landsstyrelsens møder tilgår via foreningens hjemmeside lokalafdelingerne samt de samarbejdende og støttende medlemmer til orientering.


Udvalg

Udvalg nedsættes af Landstyrelsen, men har ingen selvstændig kompetence. Landsstyrelsen udarbejder et kommissorium for udvalgene, konstituerer dem og vælger en formand. For at sikre koordination vil der altid være et medlem af Forretningsudvalget som formand for udvalgene.

Referat af udvalgsmøder tilgår via foreningens hjemmeside lokalafdelingerne samt de samarbejdende og støttende medlemmer til orientering.


Vedtægter

Her kan du hente Foreningen NORDENs vedtægter (sidst ændret 25.05.2024) i pdf-format.

da_DKDanish