Venskabsamarbejdet

Ideen med lokalt forankret kontaktskaben over de nordiske landegrænser blev fostret i 1920erne, og den første venskabsbyforbindelse blev etableret mellem Thisted og Uddevalla i Sverige i 1939. Efter 2. verdenskrig blev ideen videreudviklet, og i løbet af ganske få år opstod en lang række venskabsbyforbindelser mellem kommunerne i Norden under parolen kendskab giver venskab. I dag indgår næsten 1000 nordiske kommuner i en nordisk venskabsbykæde. Venskabs-byideen er opstået i nordisk regi, og i Norden er den mest udbredt.

Et unikt samarbejde

Det brede folkelige arbejde, der foregår i Norden, adskiller det nordiske samarbejde fra andet internationalt samarbejde. I den forbindelse spiller de nordiske venskabsbykæder en helt central rolle. Intet andet sted i verden foregår så mange forskelligartede kontakter på så mange planer over landegrænserne, som det er tilfældet imellem de nordiske lande.

Også i de baltiske lande

I de senere år er kommuner uden for Norden også blevet inddraget i venskabsbysamarbejdet, men både form og indhold er forskelligt fra det nordiske samarbejde.

Disse venskabsbyforbindelser er mere sporadiske, og indgår ikke i de nordiske venskabsbykæder, ligesom disse venskabsbyforbindelser ikke har nogen folkelig forankring.

Dog har Foreningen NORDEN opfordret til en udvidelse af de nordiske venskabsbykæder med kommuner i Estland, Letland og Litauen i det håb, at kommunerne fra disse lande kan supplere de nordiske venskabsbykæder og med opfordringen til, at den folkelige deltagelse bliver et vigtigt element, når kommuner fra disse lande kommer til at indgå i venskabsbykæderne.

Dermed hjælper vi også de baltiske lande til en højere grad af forståelse for et folkeligt baseret demokrati.

Et møde med det nordiske samarbejde i praksis

Det nordiske venskabsbysamarbejde er en hovedhjørnesten i det folkelige nordiske samarbejde og en central del i Foreningen NORDENs virksomhed, ikke mindst i de 90 lokalafdelinger i Danmark.

Venskabsbysamarbejdet giver enkeltpersoner og foreninger samt de kommunale politikere og embedsmænd mulighed for at møde det nordiske samarbejde i praksis, og giver mulighed for at skabe en personlig og faglig kontakt over landegrænserne uden større besvær og uden større omkostninger.

Folkelig deltagelse

En grundlæggende forudsætning for det nordiske venskabsbysamarbejde er den folkelige deltagelse. Venskabsbysamarbejdet udøves af kommunerne og Foreningen NORDENs lokalafdelinger, og inddrager gerne andre lokale organisationer og foreninger i arbejdet.

Det giver en naturlig og ubureaukratisk platform for dialog med udveksling af ideer og udvikling af et folkeligt engagement og dermed genererer det frivillige resurser – ofte af et ganske betydeligt omfang.

Alle de nordiske lande er præget af et veludviklet foreningsliv, som udgør et vigtigt fundament for vort folkeligt baserede demokrati. Ingen andre steder er foreningslivet så udbredt, og ingen andre steder medvirker det i så høj grad til at sikre den daglige kommunikation mellem borgerne og deres valgte politiske repræsentanter og administrationer både lokalt, regionalt og på landsplan.

For langt hovedparten af foreningerne udgør det nordiske samarbejde den højest prioriterede internationale kontakt, som via venskabsbysamarbejdet får en aktiv deltagelse af brede dele af foreningslivet.

Venskab udvikler ideer

Også når det drejer sig om løsningen af de samfundsmæssige opgaver, er det værd at lægge mærke til, at disse opgaver på en lang række områder løses på samme måde i hele Norden, og derfor er det nordiske venskabsbysamarbejde særligt givende.

Inden for såvel det lokale demokrati- og forvaltningsområde som inden for de sociale, uddannelsesmæssige, tekniske og kulturelle områder er der et stort sammenfald af interesser i Norden, idet disse områder er præget af en i høj grad ensartet samfundstænkning.

Derfor vil idéudveksling inden for specielt disse områder i en nordisk sammenhæng være et godt supplement til den nationale idéudveksling, der finder sted.

Færre restriktioner, flere muligheder

Samtidig giver det nordiske venskabsbysamarbejde en helt unik mulighed for folkelig deltagelse i arbejdet, da det officielle nordiske samarbejde både før og efter oprettelsen af Nordisk Råd (oprettet i 1952) og Nordisk Ministerråd (oprettet i 1972) har medført en høj grad af eliminering af restriktioner for folkelig mobilitet landene imellem med den nordiske pasunion, det fælles arbejdsmarked, socialkonventionen og det fælles uddannelsesmarked.

Endvidere er de kulturelle, sproglige og geografiske barrierer meget mere overkommelige for folkelig deltagelse, end tilfældet er i andet internationalt samarbejde.

I den forbindelse er det også værd at nævne, at de nordiske lande er præget af de samme folkelige organisationer med samme indhold og en opbygning med vægt på de lokale afdelinger og netværk. Dette giver en naturlig forudsætning for kontaktskaben over de nordiske grænser med ligesindede og folk med fælles interesser gennem venskabsbysystemet.

I alle de nordiske lande har foreningslivet en central rolle i det kommunale fritids- og kulturliv. Det er vigtigt, at der i det nordiske venskabsbysamarbejde hele tiden er deltagelse fra såvel den kommunale som de folkelige organisationers side.

Som optakt til og ved gennemførelsen af venskabsbyaktiviteter bør der være en dialog mellem kommunen på den ene side og Foreningen NORDEN på den anden.

Foreningen NORDEN sikrer lokal forankring i det nordiske

Foreningen NORDEN har en særlig rolle og forpligtelse i det nordiske venskabsbysamarbejde, som Foreningen NORDEN har skabt. I det folkelige samarbejde ligger et potentiale, som det professionelle kommunale system ellers har svært ved at fange op:

  • Det nordiske venskabsbysamarbejde udgør et centralt element i den lokale nordiske folkelige forankring.
  • Det nordiske venskabsbysamarbejde bør etableres og gennemføres i et positivt samarbejde mellem kommunerne og Foreningen NORDENs lokalafdelinger, hvor kommunerne bl.a. bidrager med økonomiske resurser og foreningerne med frivilligt engagement.
  • Det nordiske venskabsbysamarbejdes arrangementer bør – ud over parternes egne aktiviteter – altid indeholde fællesmøder med henblik på den overordnede planlægning af fremtidige aktiviteter og gensidig information.
  • Det nordiske venskabsbysamarbejdes udvidelse med nye partnere i Norden og Nordens nærområder bør altid ske i gensidig forståelse mellem kommunen og Foreningen NORDEN og i forståelse med de øvrige kommuner i venskabsbykæden.
  • Det nordiske venskabsbysamarbejde etableres mellem ligestillede parter, hvilket er grundlaget for dets form og indhold. Derved adskiller det nordiske venskabsbysamarbejde sig fra anden venskabsbyvirksomhed.

Flere oplysninger

en_GBEnglish